پیش ثبت نام هنرستان ریلی یزد

پیش ثبت نام هنرستان ریلی یزد

تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نخواهد بود وحقی برای فرد ایجادنخواهدکرد
دآنش آموزانی حق ثبت نام دارند که :
اولا :مدارک پایان تحصیل پایه نهم را ازمدرسه به صورت کامل گرفته باشند
ثانیا: درفرم هدایت تحصیلی اولویت ( الف )را برای شاخه کاردانش کسب کرده باشندوهاشورنخورده باشد.
ثالثاً: در مصاحبه تخصصی امتیاز لازم را کسب نمایند.
آدرس هنرستان :میدان راه آهن