برگ پیش ثبت نام هنرستان کاردانش دکتر طاهری

برگ پیش ثبت نام هنرستان کاردانش دکتر طاهری

تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی در آموزشگاه نمی باشد و هیچ حقی برای فرد ایجاد نمیکند .
لطفا اطلاعات خود را دقیق و کامل پر نمایید .