پیش ثبت نام اولیه هنرستان حضرت علی اکبر(ع)

پیش ثبت نام اولیه هنرستان حضرت علی اکبر(ع)

تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نخواهد بود وحقی برای فرد ایجادنخواهدکرد
دآنش آموزانی حق ثبت نام دارند که
اولا :مدارک پایان تحصیل پایه نهم را ازمدرسه به صورت کامل گرفته باشند
ثانیا: درفرم هدایت تحصیلی اولویت ( الف )راکسب کرده باشندوهاشورنخورده باشد
آدرس هنرستان :بلواردانشگاه نبش خیابان شهید تندگویان روبروی عدسی پناهنده